Danh hiệu và giải thưởng

QUYẾT ĐỊNH TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ Y TẾ

CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIÊU BIỂU 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TẶNG BẰNG KHEN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẶNG TẬP THỂ LAO ĐỘNG SUẤT SẮC

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẶNG GIẤY KHEN 2019