AnThienpharma tổ chức chương trình nghỉ mát cho tất cả CBCNV tại thành phố biển Vũng Tàu